MOTESSORI PEDAGOGIKA
Proč nás zaujala Montessori pedagogika ?


Montessori pedagogika

Zde Vám vyvětlíme, proč jsem si vybrali v naší školce právě prvky Montessori pedagogiky.

Proč nás zaujala Montessori pedagogika?

Jejím cílem je vychovávat svobodné, samostatné osobnosti, které dokáží samy řešit problémy, naslouchat druhým, být upřímní, respektující, tolerantní a zodpovědní k sobě a svému okolí. Zároveň jsou dostatečně sebevědomé a dokáží vyjádřit svůj vlastní názor. Myslíme si, že je dobré dát dětem možnost cvičit si vlastní zodpovědnost a samostatnost, která je od nás dospělých samozřejmě očekávána.

Kdo byla Marie Montessori ?

Marie Montessori byla italská lékařka, která zasvětila svůj život výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování ji přivedla k zjištění, že pokud děti vyrůstají ve vhodném a podnětném prostředí, získávají nové poznatky zcela přirozeně a bez většího úsilí. Marie Montessori postupně opustila své ostatní aktivity a věnovala se rozvoji vlastní výchovné metody, která se stala uznávanou a provozovanou na celém světě. Byla jmenována vrchní školní inspektorkou v Itálii, psala publikace o dětech a dohlížela na školící kurzy své metody.

Základní principy Montessori pedagogiky -Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Dítě má potřebný prostor a čas na svojí práci. Má možnost pracovat svým vlastním přirozeným tempem a nemusí se přizpůsobovat tempu vychovatele a ostatních dětí. Vychovatel je dítěti partnerem, pozorovatelem, průvodcem a rádcem. Pomáhá dítěti až když si dítě jeho pomoc žádá, vychovatel neradí a nehodnotí.

Respektování senzitivních fází

Ve vývoji dítěte existují tzv. senzitivní fáze. Jsou to období, ve kterých je dítě připraveno přijmout určitou zkušenost. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé.

Svobodná volba práce

Dítě si samo vybírá co bude dělat, s kým a jak dlouho. Svobodná volba práce je v souladu s respektováním pravidel a zodpovědností.

Připravené prostředí

Je proměnlivé a různorodé podle momentální potřeby dětí. Připravené aktivity a materiály podporují dítě k samostatné práci a přirozenému vývoji

Polarizace pozornosti

Je maximální koncentrace na určitou činnost a práci. Dítě nemá být vyrušováno, dokud svou práci samo nedokončilo.

Ruka je nástrojem mozku

Insert your content

Práce s chybou

Chyba je přirozená a je třeba jí chápat jako užitečnou součást procesu učení. Chyba nám pomáhá hledat řešení a přináší nové poznatky. Chyba nám ukazuje, co je třeba cvičit a opakovat. Montessori materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby dítě mohlo samo kontrolovat správnost řešení, nebo najít a opravit chybu.

Věkově smíšené skupiny

Věkově smíšené skupiny dětí podporují vzájemnou pomoc, spolupráci a ohleduplnost. Děti si jsou vzájemnou inspirací a získávají a pěstují si sociální dovednosti.

Témata Montessori pedagogiky -Praktický život

Práce s předměty každodenního života. Dítě pracuje, zkoumá a objevuje prostřednictvím nabízených předmětů, s nimiž se setkává v běžném životě ( pokusy s vodou, přesýpání, zapínání, oblékání...). Praktický život a jeho cvičení vedou děti k samostatnosti, sebeobsluze, zdvořilostnímu chování a péči o druhé.

Smyslová výchova

Insert your content

Matematika

Myšlení dětí se vyznačuje smyslem pro přesnost a reálnou skutečnost. Matematické pomůcky jsou přehledné a věcné. Postupují od konkrétního k abstraktnímu. Děti nejdříve získávají zkušenosti s cvičením praktického života a smyslovým materiálem.

Jazyk

Děti si rozšiřují slovní zásobu učením názvů předmětů a jevů, které je obklopují. Vyjadřují své pocity a myšlenky. Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Pestrost materiálu podněcuje k objevování.

Kosmická výchova

Insert your content