Pravidla školičky

Vážení rodiče a milé děti, věnujte, prosím pozornost našemu provoznímu řádu se smluvními podmínkami. Ten byl sestaven, aby bylo zajištěno co největší bezpečí a ochrana Vašich dětí a Vás samotných. Může se během provozu měnit, na změny budete vždy včas upozorněni a dodatek dostanete i v tištěné podobě.

  1.Děti se přijímají pouze zdravé.
  2.Rodič či zákonný zástupce je povinen při zápisu pravdivě vyplnit informace o přijímaném dítěti. Zejména informace o jeho zdravotním stavu, trvale užívaných lécích, alergiích atd. Také je povinen nahlásit výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte.
  3.Při náhlém onemocnění dítěte bude rodič či zástupce neprodleně informován a bude dohodnut další postup. Rodič či zákonný zástupce dítěte bez prodlení převezme dítě do své péče.
  4.Rodič či zákonný zástupce v zájmu dítěte seznámí personál školičky s novými situacemi, které mohou mít vliv na pobyt a vydávání dítěte.
  5.Dítě bude vydáváno jen osobám, které rodič či zákonný zástupce uvedl při zápisu do karty dítěte. Neplánovaná vyzvedávání ráno sdělí personálu školičky a stvrdí je svým podpisem. Při nenadálých situacích budeme vše řešit individuálně, ale vždy po předchozí telefonické domluvě s rodičem či zákonným zástupcem.
  6.Je zakázáno přinášet do školičky nebezpečné předměty (např. některé nevhodné hračky).
  7.Zvykací doba je jeden měsíc. Po této době budeme s rodiči konzultovat další postup.

  8. Klub Záškolák si vyhrazuje právo na vyloučení dítěte či klienta ze školičky při opakovaném porušení řádu.
  9. Vy nebo Vaše dítě můžete být v naší školičce fotografováni. Fotografie budou použity jen pro potřeby klubu Záškolák.
  10. Při společném pobytu rodiče či zákonného zástupce s dítětem nese plnou odpovědnost za dítě rodič či zák.zástupce.
  11. Osobní údaje jsou důvěrné podle zákona č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů v platném znění zákona č. 106/99 Sb.,o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a slouží pouze pro potřeby klubu Záškolák.
  12. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem je sjednán na celý školní rok 2013/14, pokud nebylo stanoveno jinak. Výpovědní lhůta je po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
  13. Rodiče se zavazují platit včas a řádně školné a stravné dle platebních podmínek. Opakované nedodržování tohoto závazku je považováno za porušení smluvních podmínek.
  14. Součástí těchto pravidel provozu a smluvních podmínek je i ceník a platební podmínky se systémem možných náhrad. Veškeré tyto informace naleznete na našich stránkách v sekci ceník. Svým podpisem na přihlášce a těchto provozních pravidlech potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly, smluvními podmínkami, platebními podmínkami a systémem náhrad.